Showing all 2 results

Pre-Wash Citrus Oil TFR – ავტოშამპუნი ეფექტური რეცხვისათვის, 5 – 25 ლიტრი, Shiny Garage

70,0275,0
მაღალეფექტური წინასწარი რეცხვის პროდუქტი. რეცეპტი, რომელიც დაფუძნებულია ბუნებრივ ციტრუსოვან ზეთებზე, რომელიც უზრუნველყოფს შესანიშნავი გამწმენდი თვისებებს და ხსნის ჭუჭყს შეიძლება გამოყენებულ